Off-Road Runners

Off-RoadRunners

Gedreven studenten logistiek en supply chain van Nederlandse hogescholen en universiteiten, grootschalig en gestructureerd betrekken bij de uitvoering van het landelijke programma Joint Corridors Off-Road van de Topsector Logistiek. Studenten worden als ‘Off-RoadRunners’ bij vooruitstrevende bedrijven ingezet op actieonderzoek naar de gezamenlijke (door)ontwikkeling van multimodale transportcorridors naast de weg: Joint Corridors Off-Road. Off-RoadRunners zijn meestal 4e jaars HBO studenten verbonden aan hogescholen. Het programma Joint Corridors Off-road zorgt hiermee voor de verbinding met het onderwijs. De nieuwe generatie logistiek managers kent en benut daardoor de Off-Road mogelijkheden.

Belangrijke onderzoeksthema’s

  • Opschalen van het aantal gebruikers en het vrachtvolume op bestaande Joint Corridors.
  • Meekrijgen van het midden- en klein bedrijf (mkb) in de verandering naar multimodaal transport op Joint Corridors.
  • Digitaliseren en efficiënt maken van de vrachtboeking, vrachtverwerking en vrachtmonitoring op Joint Corridors.
  • Onderling verbinden van Joint Corridors tot een superieur multimodaal netwerk.

Klik hier Off-RoadRunners Magazine voor voor meer informatie.

Off-road Runners

Off-RoadRunners Certificaten

Masterclasses

Naast het uitvoeren van een opdracht voor het programma. Krijgen de studenten ook drie masterclasses aangeboden. Deze masterclasses zijn nu nog gericht op de studenten maar worden in de toekomst beschikbaar gemaakt voor de bedrijven.

  1. Synchro Maturity Model
  2. Water
  3. Spoor

 

 

Evenementen

 

 

 

Off-RoadRunners Alumni

Het betrekken en inzetten van studenten binnen het programma Joint Corridors Off-Road zorgt niet alleen voor een versnelling van de omslag naar multimodaal transport op de korte termijn, maar juist ook voor een positieve systemische verandering op de lange termijn binnen de bedrijven, het onderwijs en de overheid. Met elkaar leren en groeien in multimodaal transport op Joint Corridors met een positief economisch en maatschappelijk effect dat duurzaam is.

 

 

Rapporten

Hieronder volgt een overzicht van de rapporten die uitgevoerd zijn in de laatste 3 jaar.

2021-2022

ROTTERDAM CORRIDOR
Samenvatting:

De afgelopen jaren is er een interessant netwerk van Joint Corridors opgebouwd binnen het NewWays programma. Een van de eerste opgebouwde Joint Corridor is de Rotterdam Corridor welke via barge schepen van de Waalhaven naar de Maasvlakte verscheept en andersom. Binnen deze corridor zijn de doelstellingen om de vraag van klanten, in het bijzonder van MKB’ers, op te schalen door het voor deze klanten interessanter en eenvoudiger te maken om gebruik te maken van het concept van de Rotterdam Corridor.

Om antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: “Op welke manier kunnen de partners van de Rotterdam Corridor het beste voorzien in de informatiebehoefte van de klanten, zowel in het vracht inboekingsproces als in het vrachtmonitoringsproces?” is de Ist-Soll-Gap-methode toegepast. Hierin wordt de huidige situatie vergelijken met de gewenste situatie. De structuur binnen de Ist-Soll-Gap bestaat uit vrachtboeking, vrachtmonitoring, swimlane en een deelconclusie.

Haalbaarheidsanalyse opschaling Rotterdam - Wenen trein
Samenvatting:

Veel bedrijven in Zuid-Holland maken gebruik van het traditionele wegtransport wat veel CO2-uitstoot en files op de wegen met zich meebrengt. Het programma Joint Corridors Off-Road heeft als doel om te onderzoeken of het mogelijk is om bedrijven over te laten stappen op de binnenvaart of het spoor. Hiervoor worden verschillende corridors onderzocht en opgestart, zo ook de spoorcorridor die in dit rapport centraal staat, de Rotterdam – Wenen corridor.

Momenteel rijden er twee verschillende treinen van Rotterdam naar Wenen. Beide rijden met de tractiepartij Rotterdam Rail Feeding door Nederland. Het ene product is van LKW Walter en het andere product is van Hupac/ECS en Bertschi. In dit onderzoek zal er alleen gekeken worden naar de trein van Hupac, ECS en Bertschi.  De trein van Hupac/ECS en Bertschi rijdt vanaf de Cobelfret en de Bertschi terminal, beide met een halve trein, naar de Botlek. Hier worden de twee halve treinen gekoppeld tot één trein, waarna deze naar de Wiencont Terminal rijdt.

Het is gebleken dat het vervoer via dit traject mogelijk efficiënter, frequenter en met meer volume kan. Wanneer er meer volume kan worden gecreëerd voor de trein, kan de frequentie, die nu 5 keer per week is, wellicht verhoogd worden tot 6 of 7 keer per week. Om de route af te leggen moet de trein iedere keer natuurlijk worden voorzien van volume. Bertschi vult per trein tussen de 7 tot 12 à 13 wagons per keer. Op een wagon passen twee à drie 20ft containers, afhankelijk van het wagontype dat wordt ingezet. ECS heeft momenteel zo’n 20 tot 22 45ft containers per trein die naar Wenen gaan.

De mogelijkheden van modal shift in de regio Barendrecht
Samenvatting:

Het onderzoeksrapport is het resultaat van het onderzoek dat is gedaan naar de mogelijkheden van modal shift in de regio Barendrecht. De vraag die gedurende het onderzoek centraal heeft gestaan, luidt als volgt: “Wat zijn de mogelijkheden voor modal shift in de regio Barendrecht en voor welke partijen zou modal shift een oplossing kunnen bieden?” Het doel dat bij deze vraag hoort is, om binnen 20 weken een inhoudelijk en gestructureerd adviesrapport te schrijven, waarin de mogelijkheden voor modal shift in de regio Barendrecht in kaart zijn gebracht en deze voor te leggen aan de partijen waarvoor modal shift een mogelijke oplossing voor zou kunnen zijn.

De Groene Corridor
Samenvatting:

In dit rapport is onderzoek gedaan naar digitalisering op de Groene Corridor. Dit is gedaan met de volgende hoofdvraag: Hoe kan de communicatie en informatievoorziening zodanig worden verbeterd dat de Groene Corridor aantrekkelijk wordt voor andere Mkb’ers?”

Het is aan te raden voor CCT om een boekingssysteem aan te schaffen waar alle klanten makkelijk op kunnen boeken. Echter is het in de praktijk niet zo makkelijk om te digitaliseren in de logistiek. Met het onderzoek van BluJay is er naar voren gekomen dat digitaliseren de volgende uitdagingen met zich mee brengt: datasilo’s, verouderde IT-systemen en gebrek aan draagvlak vanuit het management.

2020-2021

Off Road: West-Brabant Corridor
Samenvatting:

In dit onderzoek is er gezocht naar het antwoord op de vraag: “Op welke wijze kan er binnen 20 weken een Business Development Plan worden opgesteld, waardoor kleine en middelgrote bedrijven geïnformeerd en overtuigd kunnen worden voor een samenwerking met de West-Brabant Corridor?” Om deze vraag te beantwoorden is er kwalitatief- en kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Er is onderzoek gedaan naar de huidige situatie van de West-Brabant Corridor, een interne- en externe analyse, de doelgroep bepaald en een communicatiestrategie opgesteld. Vanuit deze aspecten is een advies geschreven om kleine en middelgrote bedrijven te informeren en te overtuigen om deel te nemen aan de West-Brabant Corridor.

 

Royal Lemkes gaat off road!
Samenvatting:

Dit is de managementsamenvatting van het advies- en implementatieplan over de distributieketen van Royal Lemkes. De aanleiding voor het onderzoek is het programma New Ways Zuid-Holland, een programma met als doel MKB bedrijven aan te moedigen hun goederen te vervoeren via een andere modaliteit dan het traditioneel wegvervoer. Hierbij wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag:

“Voor welke klanten van Royal Lemkes zou spoorgoederenvervoer een reële optie kunnen zijn waardoor een efficiënt (betrouwbaar en robuust,) effectieve en duurzame joint corridor opgezet zou kunnen worden?”

Rapport Off Road Barge en spoor goed uitwisselbaar
Samenvatting:

De aanleiding voor deze opdracht begint bij het feit dat meerdere logistiek dienstverleners al een aantal jaren vele (onnodige) kosten genereren in de barge om hun tijdslot te halen voor de containers die uiteindelijk via deepsea zullen worden vervoerd. Hierop zoeken zij naar een alternatief waardoor deze kosten gereduceerd zullen worden. Er wordt voornamelijk gedacht aan een oplossing via het spoor waardoor er een ideaal scenario ontstaat voor deze dienstverleners met de flexibiliteit in spoor en barge. Wegvervoer is in dit vraagstuk uitgesloten. Dit moet ervoor zorgen dat het transport via wegvervoer enigsinds wordt ontlast waardoor de CO2-uitstoot wordt gereduceerd.

2019-2020

Cargill: Goes off-Road
Samenvatting:

In de periode van september 2019 tot en met januari 2020 hebben studenten van de Hogeschool Rotterdam praktijkonderzoek uitgevoerd naar de overstap naar een modal shift voor Cargill. Het praktijkonderzoek is gericht het transport tussen de productielocaties van Cargill in de Botlek en Izegem. Cargill wenste een onderzoek naar een duurzamere transportwijze tegen een kostendekkende prijs. Voor dit praktijkonderzoek diende de volgende hoofdvraag te worden beantwoord:
“Welke mogelijkheden zijn er tot het realiseren van een modal shift naar de binnenvaart met een Co2 reductie van 10% voor de transporten van ISO containers

’De Groene Corridor’’
Samenvatting:

In dit rapport is er onderzoek gedaan naar hoofdmatig berekeningen omtrent CO2 uitstoot op de Groene Corridor, waarbij de oude situatie waarin alles nog per vrachtwagen werd vervoerd van de Heinekenbrouwerij in Zoeterwoude naar de haven, is vergeleken met de huidige situatie, waarin alle containers per vrachtwagen naar het Alpherium worden vervoerd en vervolgens hun weg over de binnenvaart naar de haven van Rotterdam of Antwerpen vinden.

Corridor Rotterdamse haven
Samenvatting:

De opdracht is gericht op het opschalen van vervoer over water, omdat dit een stuk duurzamer is dan transporteren over de weg. Om dit mogelijk te maken zal er een groter netwerk gebouwd moeten worden om meer bedrijven kennis te laten maken met de mogelijkheden van NewWays. In de toekomst wordt het steeds belangrijker om samen te werken, vertrouwen is dan noodzakelijk. Bedrijven alleen kunnen vaak niet een heel schip vullen om het transport over water rendabel te maken. Daarnaast moeten bedrijven ook overtuigd worden om hun huidige transportwijze te veranderen.
Vandaar dat NewWays op zoek is naar nieuwe bedrijven om haar netwerk te vergroten en zo meer transport over de binnenwateren te kunnen verwezenlijken.
De centrale vraag die voor dit onderzoek is opgesteld luidt als volgt: “Hoe kunnen er binnen 18 weken drie connecties* worden gelegd tussen bedrijven om te zorgen dat het netwerk van NewWays wordt vergroot en er meer gebruik wordt gemaakt van Off-Road transport in de vorm van corridors in de haven van Rotterdam?”