Werkwijze

Het Joint Corridors Off-Road Programma draait om het helpen van bedrijven de modal shift te maken, en dat lukt niet met tools alleen. Elke verandering vraagt om mensenwerk, en met behulp van het landelijke programma wordt er in de regio’s elke dag hard gewerkt door regionale programma managers aan activatie en implementatie.

Proces

Een belangrijke factor bij het vergroten van de modal shift is inzicht te geven in wat de mogelijkheden zijn. Dat wordt door de regiomanagers gedaan door het gesprek met ondernemers aan te gaan, hun ervaringen te delen, door evenementen te organiseren of bijdragen te leveren. Ze worden hierbij ondersteund door het landelijke Joint Corridors Off-Road team, het Legal Office en eventueel ook door de Joint Corridors Off-Road Runners.

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de corridor open is voor nieuwe toetreders, zowel vervoerders als verladers.

Een geslaagde ketensamenwerking ontstaat echter niet vanzelf, en bedrijven doorlopen verschillende fases om daar te komen. Het Joint Corridors Off-Road Programma bestaat uit drie fases, discover, prototype en run.

Mindshift en matchmaking

De fase ‘Discover’ bestaat uit mindshift en matchmaking: geïnteresseerde vervoerders en verladers worden geïnformeerd over de mogelijkheden van synchromodaal transport en bedrijven met een goede match worden bij elkaar gebracht. Een goede match ontstaat bijvoorbeeld wanneer deelnemers actief zijn op dezelfde corridors, waarbij een samenwerking een duurzaamheidsvoordeel zou kunnen opleveren. Om dit proces vanuit de Legal Office te begeleiden zijn er voor deze fase twee documenten ontwikkeld, de spelregels en een disclaimer. Deze documenten zijn bedoeld om partijen te behoeden voor mededingingsrechtelijke risico’s.

Formaliseren en uitproberen

Wanneer enkele partijen hebben ontdekt dat zij mogelijk willen samenwerken, start de fase ‘Prototype’. Het idee van de prototype fase is dat deelnemers een pilot uitvoeren, om te testen of de samenwerking inderdaad uitpakt zoals ze voor ogen hebben. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het gezamenlijk opzetten van een binnenvaartverbinding, of het inschakelen van een railoperator. Bij aanvang van de Prototype fase tekenen partijen een intentieovereenkomst.

Operationaliseren en opschalen

Partijen die na een succesvolle pilot een samenwerking voor ogen hebben, starten de fase Run Joint Corridor. In deze fase gaat er daadwerkelijk lading vervoerd worden binnen de Joint Corridor. Wanneer partijen deze fase ingaan, tekenen zij een samenwerkingsovereenkomst. De door het actieprogramma opgestelde samenwerkingsovereenkomst ziet níet op de commerciële afspraken tussen partijen. Iedere deelnemende partij blijft te allen tijde vrij om zijn eigen prijzen te hanteren, zijn eigen vervoersafspraken te maken, en zijn eigen klantrelaties aan te gaan. Door de schaalgrootte van de corridor weet elke betrokken partij dat er een voordeel kan zijn (naast duurzaamheid ook bijvoorbeeld op het gebied van prijs of frequentie.

Prestatievliegwiel

Om de maatschappelijke en bedrijfskundige belangen aan elkaar te koppelen, werkt het Joint Corridors Off-Road Programma met een vliegwiel. Daarmee kan er eenvoudig een duidelijke link tussen de maatschappelijke en bedrijfskundige voordelen worden gelegd, die elkaar ook nog eens versterken.

Het gaat dan om Joint Corridor Development voor Beschikbaarheid, Schaalbaarheid, Bereikbaarheid en Duurzaamheid van wereldklasse.

vliegwiel

Regio Visie

De regionale aanpak Joint Corridors Off-Road

Hoewel logistiek internationaal georiënteerd is, begint de eerste stap om Joint Corridors Off-Road te gaan over het algemeen dichtbij huis plaats. Wanneer deelnemers van Joint Corridors Off-Road samenwerken met vervoerders en verladers uit hun eigen regio, vallen herkomst of bestemming vaak al samen. Dit vergroot de kans op het vinden van een joint corridor enorm. Daarnaast willen deelnemers liever niet te veel tijd onderweg zijn voor een bijeenkomst, dus wanneer er kansen in de buurt zijn, wordt dit als drempelverlagend ervaren vergroot dit de kans op succes. Daarom is samenwerking met regionale partijen een belangrijke pijler onder de aanpak van het Joint Corridors Off-Road Programma.

 • Zeeland Connect
  Remco de Rijke
  Zeeland Connect

  Visie: Zeeland Connect

  Efficiënte achterlandverbindingen en nieuwe bestemmingen versterken de concurrentiepositie van het verladers en logistieke bedrijven en het vestigingsklimaat in Zeeland. Dat geldt niet alleen voor haven gebonden logistieke stromen, maar ook voor goederenstromen van en naar handels- en productiebedrijven in Zeeland, ook wel genoemd ‘continentale goederenstromen’. Uiteindelijk zijn het alle verbindingen zowel over water en over land die een competitief logistiek netwerk vormen. De uitdaging is om zoveel mogelijk ladingstromen van en naar Zeeland te bundelen om hoge frequenties en meerdere bestemmingen te kunnen aanbieden. Daarnaast is essentieel om het transportnetwerk snel te kunnen aanpassen aan veranderende behoeften bij verladers. De verantwoordelijkheid van het samenbrengen en binden van de haven gebonden ladingsstromen en het ontwikkelen en aanpassen van de benodigde publieke en private infrastructuur ligt bij het logistieke bedrijfsleven en North Sea Port.
 • NewWays Zuid Holland
  Babiche van de Loo
  NewWays Zuid-Holland

  Visie: NewWays Zuid-Holland

  De Provincie Zuid-Holland zet in op efficiënte goederenvervoer met meerwaarde voor de Provincie. Goederen moeten zo efficiënt en schoon mogelijk worden vervoerd met meerwaarde voor Zuid-Holland; bijdragen aan en oplossing bieden voor economie en maatschappelijke opgaven, waaronder de verstedelijkingsopgave. Zuid-Holland zet zich daarbij in, als een van de belangrijkste schakels in het goederentransport, voor toekomstbestendige, concurrerende en emissievrije internationale goederenCorridors. De Provincie wil de vervoersmodaliteiten en goederenstromen op deze Corridors in samenhang organiseren en ontwikkelen. Op het schaalniveau van stedelijke en regionale distributie tot multimodale (inter)nationale Corridors. De Provincie heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid op de provinciale (vaar)wegen. De Provincie faciliteert, agendeert, beïnvloedt en positioneert “Corridors”; het organiserend en in samenhang ontwikkelend vehicle. De Provincie brengt belangen van publieke private partijen bij elkaar en agenderen de positie van transport als afnemer van alternatieve brandstoffen. Tegelijk werkt de Provincie samen met de markt om tot realisatie te komen van nieuwe logistiek concepten en Modalshift. Daarbij wil de Provincie bijdragen aan vernieuwende manieren om publiek en/of private middelen in te zetten.

  De Provincie zet in op 6 maatregelen:
  • Modaliteit specifieke maatregelen: binnenvaart, trein, truck;
  • Versterken robuustheid en toekomstbestendigheid van het infrastructurele netwerk op Corridors;
  • Vergroten van de keuze voor meerdere elkaar vervangende modaliteiten, inclusief logistieke hubs, waarmee de Modalshift wordt gestimuleerd;
  • Inzetten van digitale oplossingen voor veilige en vlotte doorstroming op provinciale- en Rijksinfrastructuur;
  • Verduurzamen van transport, waaronder elektrificatie en waterstof voor binnenvaart;
  • Doorontwikkelen Corridoraanpak:
  o a. multimodaal en (inter)nationaal;
  o b. regionale;
  o c. fijnmazige distributie.

  Al enige tijd spoort de Provincie de logistieke sector (de markt) aan meer gebruik te maken van de binnenvaart en de trein voor het vervoeren van gecontaineriseerde goederen. Dit om bij te dragen aan een schonere en bereikbare Provincie. De Provincie staat voor een aantal uitdagingen als het gaat om de energietransitie waar de logistieke sector een rol heeft, de aantrekkende economische groei (ondanks de invloeden van Corona) en de zeer vele renovatiewerkzaamheden aan bruggen en tunnels. Het realiseren van Modalshift bij de markt blijft een belangrijk speerpunt van de Provincie maar ook van de individuele gemeente in Zuid-Holland.
 • Logistics Community Brabant
  Frans van den Boomen
  Logistics Community Brabant

  Visie: LCB

  Wij brengen Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties in Noord-Brabant voor vandaag en morgen. Daarbij zorgen wij voor een duurzame vernieuwing en groei van de logistiek in Noord-Brabant. Productiviteit en kwaliteit in de sector wordt geoptimaliseerd en de Brabantse economie en het sociale welzijn groeit. Wij voeren onderzoek uit in 6 vraaggestuurde thema’s: leefbare stad, data gedreven logistiek, slimme industrie, multimodaal, zorglogistiek en evenementen logistiek. Voor het thema Multimodaal werkt LCB intensief met het landelijke programma Joint Corridors Off-Road van de Topsector Logistiek. Op deze manier wordt in Brabant, met een uniek netwerk van overslagterminals, succesvol gewerkt aan de (door)ontwikkeling van gezamenlijke multimodale transportcorridors naast de weg: via het water van en naar de noordzeehavens en kustvaart als ook via het spoor door heel Europa en Azië. LCB is een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences. LCB werkt samen met regiopartners REWIN, Midpoint Brabant, Vijfsterren Logistiek en Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant. LCB wordt financieel ondersteund door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda. LCB houdt kantoor op de Innovation Square van Breda University of Applied Sciences. Een creatieve locatie waar studenten, docenten en lectoren, nieuwe kansen verkennen, ondernemen en samenwerking zoeken. Internationaal, maar ook in de regio.
 • LIOF
  Ivo Schepers
  LIOF

  Visie: Liof

 • NewWays Gelderland
  Hendrik-Jan van Engelen
  NewWays Gelderland

  Visie: Gelderland

 • NewWays Noord Nederland
  Esther van der Maten
  NewWays Noord Nederland

  Visie: New Ways Noord Nederland

  De visie op modal shift vanuit Noord-Nederland is: een duurzame wereld creëren door verladers, vervoerders en in het bijzonder het MKB in Noord-Nederland te inspireren over logistieke ontwikkelingen ten aanzien van beschikbaarheid, schaalbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit én door het faciliteren van de gezamenlijke overstap van wegtransport naar spoor en water.
 • ORO
  Off-Road Overijssel
  Miranda Volker
  Off-Road Overijssel

  Visie Overijssel

 • Noord West Connect
  Noord West Connect
  Sjoerd Sjoerdsma
  Noord West Connect

  Visie: Noord west Connect

  Hoe kunnen verladers en vervoerders hun bereikbaarheid in de regio verbeteren en tegelijkertijd hun milieubelasting beperken? De Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoekt binnen Noord West Connect Joint Corridors de overstap bij hubs van wegvervoer naar vervoer per binnenvaartschip of goederentrein; evenals de potentie van nieuwe verbindingen vanuit de regio naar andere bestemmingen in Nederland en in Europa. Het beoogde effect: minder CO2-uitstoot en vergroten van efficiëntie.
 • Utrecht
  Taco Jansonius
  Utrecht

  Visie: Utrecht

 • Zeeland Connect

  Remco de Rijke
  Zeeland Connect

  Visie: Zeeland Connect

  Efficiënte achterlandverbindingen en nieuwe bestemmingen versterken de concurrentiepositie van het verladers en logistieke bedrijven en het vestigingsklimaat in Zeeland. Dat geldt niet alleen voor haven gebonden logistieke stromen, maar ook voor goederenstromen van en naar handels- en productiebedrijven in Zeeland, ook wel genoemd ‘continentale goederenstromen’. Uiteindelijk zijn het alle verbindingen zowel over water en over land die een competitief logistiek netwerk vormen. De uitdaging is om zoveel mogelijk ladingstromen van en naar Zeeland te bundelen om hoge frequenties en meerdere bestemmingen te kunnen aanbieden. Daarnaast is essentieel om het transportnetwerk snel te kunnen aanpassen aan veranderende behoeften bij verladers. De verantwoordelijkheid van het samenbrengen en binden van de haven gebonden ladingsstromen en het ontwikkelen en aanpassen van de benodigde publieke en private infrastructuur ligt bij het logistieke bedrijfsleven en North Sea Port.
 • NewWays Zuid Holland

  Babiche van de Loo
  NewWays Zuid-Holland

  Visie: NewWays Zuid-Holland

  De Provincie Zuid-Holland zet in op efficiënte goederenvervoer met meerwaarde voor de Provincie. Goederen moeten zo efficiënt en schoon mogelijk worden vervoerd met meerwaarde voor Zuid-Holland; bijdragen aan en oplossing bieden voor economie en maatschappelijke opgaven, waaronder de verstedelijkingsopgave. Zuid-Holland zet zich daarbij in, als een van de belangrijkste schakels in het goederentransport, voor toekomstbestendige, concurrerende en emissievrije internationale goederenCorridors. De Provincie wil de vervoersmodaliteiten en goederenstromen op deze Corridors in samenhang organiseren en ontwikkelen. Op het schaalniveau van stedelijke en regionale distributie tot multimodale (inter)nationale Corridors. De Provincie heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid op de provinciale (vaar)wegen. De Provincie faciliteert, agendeert, beïnvloedt en positioneert “Corridors”; het organiserend en in samenhang ontwikkelend vehicle. De Provincie brengt belangen van publieke private partijen bij elkaar en agenderen de positie van transport als afnemer van alternatieve brandstoffen. Tegelijk werkt de Provincie samen met de markt om tot realisatie te komen van nieuwe logistiek concepten en Modalshift. Daarbij wil de Provincie bijdragen aan vernieuwende manieren om publiek en/of private middelen in te zetten.

  De Provincie zet in op 6 maatregelen:
  • Modaliteit specifieke maatregelen: binnenvaart, trein, truck;
  • Versterken robuustheid en toekomstbestendigheid van het infrastructurele netwerk op Corridors;
  • Vergroten van de keuze voor meerdere elkaar vervangende modaliteiten, inclusief logistieke hubs, waarmee de Modalshift wordt gestimuleerd;
  • Inzetten van digitale oplossingen voor veilige en vlotte doorstroming op provinciale- en Rijksinfrastructuur;
  • Verduurzamen van transport, waaronder elektrificatie en waterstof voor binnenvaart;
  • Doorontwikkelen Corridoraanpak:
  o a. multimodaal en (inter)nationaal;
  o b. regionale;
  o c. fijnmazige distributie.

  Al enige tijd spoort de Provincie de logistieke sector (de markt) aan meer gebruik te maken van de binnenvaart en de trein voor het vervoeren van gecontaineriseerde goederen. Dit om bij te dragen aan een schonere en bereikbare Provincie. De Provincie staat voor een aantal uitdagingen als het gaat om de energietransitie waar de logistieke sector een rol heeft, de aantrekkende economische groei (ondanks de invloeden van Corona) en de zeer vele renovatiewerkzaamheden aan bruggen en tunnels. Het realiseren van Modalshift bij de markt blijft een belangrijk speerpunt van de Provincie maar ook van de individuele gemeente in Zuid-Holland.
 • Logistics Community Brabant

  Frans van den Boomen
  Logistics Community Brabant

  Visie: LCB

  Wij brengen Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties in Noord-Brabant voor vandaag en morgen. Daarbij zorgen wij voor een duurzame vernieuwing en groei van de logistiek in Noord-Brabant. Productiviteit en kwaliteit in de sector wordt geoptimaliseerd en de Brabantse economie en het sociale welzijn groeit. Wij voeren onderzoek uit in 6 vraaggestuurde thema’s: leefbare stad, data gedreven logistiek, slimme industrie, multimodaal, zorglogistiek en evenementen logistiek. Voor het thema Multimodaal werkt LCB intensief met het landelijke programma Joint Corridors Off-Road van de Topsector Logistiek. Op deze manier wordt in Brabant, met een uniek netwerk van overslagterminals, succesvol gewerkt aan de (door)ontwikkeling van gezamenlijke multimodale transportcorridors naast de weg: via het water van en naar de noordzeehavens en kustvaart als ook via het spoor door heel Europa en Azië. LCB is een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences. LCB werkt samen met regiopartners REWIN, Midpoint Brabant, Vijfsterren Logistiek en Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant. LCB wordt financieel ondersteund door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda. LCB houdt kantoor op de Innovation Square van Breda University of Applied Sciences. Een creatieve locatie waar studenten, docenten en lectoren, nieuwe kansen verkennen, ondernemen en samenwerking zoeken. Internationaal, maar ook in de regio.
 • LIOF

  Ivo Schepers
  LIOF

  Visie: Liof

 • NewWays Gelderland

  Hendrik-Jan van Engelen
  NewWays Gelderland

  Visie: Gelderland

 • NewWays Noord Nederland

  Esther van der Maten
  NewWays Noord Nederland

  Visie: New Ways Noord Nederland

  De visie op modal shift vanuit Noord-Nederland is: een duurzame wereld creëren door verladers, vervoerders en in het bijzonder het MKB in Noord-Nederland te inspireren over logistieke ontwikkelingen ten aanzien van beschikbaarheid, schaalbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit én door het faciliteren van de gezamenlijke overstap van wegtransport naar spoor en water.
 • Off-Road Overijssel

  Miranda Volker
  Off-Road Overijssel

  Visie Overijssel

 • Noord West Connect

  Sjoerd Sjoerdsma
  Noord West Connect

  Visie: Noord west Connect

  Hoe kunnen verladers en vervoerders hun bereikbaarheid in de regio verbeteren en tegelijkertijd hun milieubelasting beperken? De Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoekt binnen Noord West Connect Joint Corridors de overstap bij hubs van wegvervoer naar vervoer per binnenvaartschip of goederentrein; evenals de potentie van nieuwe verbindingen vanuit de regio naar andere bestemmingen in Nederland en in Europa. Het beoogde effect: minder CO2-uitstoot en vergroten van efficiëntie.
 • Utrecht

  Taco Jansonius
  Utrecht

  Visie: Utrecht

IMPACT