Smurfit Kappa is weer terug op het water voor zijn importcontainers

13 Dec 2022

Smurfit Kappa is een FTSE 100 organisatie en één van ‘s werelds toonaangevende aanbieders van verpakkingen op papierbasis, met operaties in 23 Europese landen en 13 landen in Noord- en Zuid-Amerika. Smurfit Kappa Recycling biedt recyclingoplossingen om ervoor te zorgen dat de golfkartonverpakkingen en het papier van onze klanten op verantwoorde, efficiënte en betrouwbare wijze wordt gerecycled. Smurfit Kappa verwerkt meer dan 7,4 miljoen ton aan oud papier wereldwijd.

Een significant deel van de leveringen naar onze fabrieken in Nederland en Duitsland komt in zeecontainers uit Noorwegen of Engeland. Smurfit Kappa Recycling was op zoek naar alternatieve modaliteiten om zo CO2 te besparen, en in te spelen op de stijgende brandstofkosten.

Chris Fleuren, Manager Logistics, geeft aan dat vanaf het begin van dit project er de overtuiging was dat dit zou gaan werken. Twijfels waren er niet echt. Hoogstens wat onzekerheden of vraagstukken. Dat heeft ertoe geleid dat het project gestart is maar later toch even werd stilgelegd. Echter met hulp van programma manager Joint Corridors van het Liof, Ivo Schepers, en door de samenwerking met Perfetti Van Melle is het toch weer mogelijk geworden om deze waterverbinding te gebruiken. Gemiddeld komen nu twee import containers per dag vanuit UK en Noorwegen via Barge Terminal Roermond naar onze site in Roermond.

Inmiddels zijn de voordelen duidelijk in kaart te brengen:

 • CO2 besparing van 1600 ton op jaarbasis.
 • De enorme stijging van de brandstofkosten voor trucking, maakt het interessant om over te stappen op de binnenvaart
 • Het is een duurzame oplossing.
 • Meer flexibiliteit met lossen, nu nog maar 500 meter van terminal tot aan fabriek
 • Mogelijkheid tot gebruik van elektrische trucks
 • Daarnaast is het een oplossing voor de chauffeurskrapte.

Deze alternatieve modaliteit is aan te raden voor bedrijven die de mogelijkheid hebben om met zeecontainers te werken, het product moet hiervoor geschikt zijn. Als dat zo is, dan is vervoer over water een betrouwbare en flexibele oplossing. Chris Fleuren: “Voor Smurfit Kappa verandert er wat betreft het afhandelen van de vrachten niets, de service blijft hetzelfde. Echter zullen bedrijven er rekening mee moeten houden dat er een iets langere levertijd is via de binnenvaart, maar voor een geduldig product (voor ons oud papier) is dit geen probleem”. Een advies aan andere bedrijven is dat het belangrijk is dat je de constante focus houdt op deze mobiliteit, zeker in het begin, zodat het een gewoonte wordt om goederen te vervoeren via water, aldus Chris Fleuren.

Het vervoer via de binnenvaart is een duurzame oplossing die zijns inziens op de lange termijn steeds bepalender gaat worden in de wereld van transport. Nederland heeft veel waterwegen en leent zich er perfect voor. Kijkende naar alle perikelen die spelen op de transportmarkt zal de binnenvaart een steeds grotere rol gaan spelen. De binnenvaart heeft de toekomst. Doelstelling is om naast de import volumes ook de exportvolumes van de omringende Smurfit Kappa fabrieken via de barge terminal in Roermond te laten lopen.

SMURFIT KAPPA IS BACK ON THE WATER FOR ITS IMPORT CONTAINERS

Smurfit Kappa is a FTSE 100 company and one of the world’s leading providers of paper-based packaging, with operations in 23 European countries and 13 countries in the Americas. Smurfit Kappa Recycling offers recycling solutions to ensure that our customers’ corrugated packaging and paper is recycled responsibly, efficiently and reliably. Smurfit Kappa processes more than 7.4 million tonnes of waste paper worldwide.

A significant proportion of the deliveries to our plants in the Netherlands and Germany comes in shipping containers from Norway or England. Smurfit Kappa Recycling was looking for alternative ways to reduce CO2 and respond to rising fuel costs.

Chris Fleuren, Logistics Manager, says that from the beginning of this project there was a belief that this would work. There weren’t really any doubts. At most, some uncertainties or minor issues. This led to the project being started, but later put on hold for a while. However, with the help of the Joint Corridors programme manager at LIOF, Ivo Schepers, and in collaboration with Perfetti Van Melle, it finally became possible to use this water connection again. On average, two import containers a day now arrive from the UK and Norway at our site in Roermond via the Roermond barge terminal.

 • Meanwhile, the benefits can clearly be identified:
 • CO2 savings of 1,600 tonnes annually.
 • The huge increase in fuel costs for trucking makes switching to inland shipping an interesting proposition.
 • It is a sustainable solution.
 • More flexibility with unloading, now only 500 metres from terminal to factory
 • Possibility of using electric trucks
 • In addition, it is a solution to the driver shortage.

This alternative method is recommended for companies that have the ability to work with shipping containers, so the product must be suitable for this. If it is then waterborne transport is a reliable and flexible solution. Chris Fleuren: “For Smurfit Kappa, nothing will change in terms of cargo handling, the service will remain the same. However, companies will have to take into account that there is a slightly longer delivery time when using inland shipping, but for a non-urgent product (in our case waste paper) this is not a problem.” One piece of advice for other companies is that it is important to keep a constant focus on this form of mobility, especially in the beginning, so that transporting goods by water becomes a habit, says Chris Fleuren.
Inland waterway transport is a sustainable solution that he believes will become increasingly decisive in the world of transport in the long term. The Netherlands has many waterways and lends itself perfectly to this. Looking at all the perils at play in the transport market, inland navigation will play an increasingly important role. Inland navigation is the future. The aim is to run export volumes from the surrounding Smurfit Kappa factories through the barge terminal in Roermond in addition to import volumes.